Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Duomenų apsaugos taisyklės reglamentuoja juridinio asmens UAB „Autoblikas“, kaip automobilių nuomos kompanijos (toliau – EURORENTA) ir EURORENTA kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.EURORENTA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir tinkamai prisilaikant visų tam numatytų reikalavimų.

3.3.Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1.duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2.sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3.EURORENTA įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia EURORENTA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4.Asmens duomenys gali būti atnaujinami.

3.5.Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.6.Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.7.Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.Naudotis EURORENTA paslaugomis gali:

4.1.visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2.juridiniai asmenys;

4.3.juridinių asmenų įgalioti atstovai, turintys vadovo įgaliojimus.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. EURORENTA gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita –automobilių nuomos rezervacijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

5.1. apdoroti Kliento užsakymą automobilių nuomai;

5.2. išrašyti finansinius dokumentus;

5.3. išspręsti problemas, susijusias su automobilių nuomos metu arba po nuomos iškilusiais klausimais;

5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6.Registracijos metu Klientai privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7.Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis EURORENTA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. EURORENTA gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie nuomojamų automobilių užimtumą pagal kalendorinio mėnesio dienas, pagal automobilių klases ir pan. Tokie statistiniai duomenys gali būti renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. EURORENTA pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Klientai turite teisę ir pareigą keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktus duomenis.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Klientai, leidę tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

12. EURORENTA, gavusi Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks Klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu rent@eurorenta.lt arba paštu: Sukilėlių g. 2, Klaipėda).

 

VI. Privatumo politikos keitimas

13. EURORENTA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Duomenų apsaugos taisykles apie tai pranešdamas internetinėje svetainėje, bei nurodytu el. paštu.

14. Duomenų apsaugos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami automobilių nuomos rezervacinėje sistemoje.

15. Jeigu Klientai nesutinka su nauja Duomenų apsaugos redakcija, jie turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu rent@eurorenta.lt arba paštu: Sukilėlių g. 2, Klaipėda) su sąlyga, kad Klientai praranda teisę naudotis EURORENTA automobilių nuomos rezervacijos internetinėmis paslaugomis.

16. Jei po Duomenų apsaugos taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientai ir toliau naudojasi EURORENTA automobilių nuomos internetinės rezervacijos  paslaugomis, laikoma, kad Klientai sutinka su nauja redakcija.